Rotate4all

 
Witam wszystkich miłośników promowania linka tzw PTP
Polecam wszystkim dość ciekawy sposób zarabiania na promowaniu jednego linka rotatora


Opis ze Strony
LINK PROMOTING
A valid visit mainly consists in sources such as PTC sites, manual traffic exchanges or any other traffic which can be traced and verified properly.
Invalid visits are direct hits without referrer (no-referrer), autosurfs, proxies or any other visit which lasts less than 3 seconds.

    Accepted sources:

     PTC sites
     Manual traffic exchanges
     Rotators
     Any traceable traffic source with min. 3 sec exposure time


    Invalid sources:

     Autosurfs
     No referrer / direct visits
     Hidden iframes
     Proxies
     VPS
     Other PTP programs
     Mobile traffic (screen resolution too small)
     Fake referrer traffic
     Non-traceable traffic
     All visits with less than 3 sec duration, regardless of their source


We reserve the right to mark as INVALID any & all traffic which we find to be fake or abusive,
including but not limited to the above mentioned invalid sources.

Any amount earned through fraudulent ways will be deducted from your account!
Above all, multiple accounts from the same person and/or computer are strictly prohibited!
Abusers will have their account deleted without notice.

PAYMENTS TO USERS
Users can request a withdrawal once they have accumulated at least $2 in their account balance.
Payments are sent manually within 24 hours from request date via PayPal or Payza.

Tłumaczenie google translatorLINK PROMOWANIE
Ważna wizyta polega głównie na takich źródeł, jak stronach PTC, ręczne wymiany ruchu lub innego ruchu, który można śledzić i weryfikować prawidłowo.
Nieprawidłowe wizyty są bezpośrednie trafienia bez odsyłających (no-polecający), autosurfs, prokurentami lub wszelkie inne, które trwa wizyta mniej niż 3 sekundy.

    Akceptowane źródła:

     Strony PTC
     Instrukcja wymiany ruchu
     Rotator
     Wszelkie identyfikowalne źródło ruchu z min. 3 sekundy czas ekspozycji


    Nieprawidłowe źródła:

     Autosurfy
     Brak bezpośrednich wizyt / odsyłających
     Ukryte iframe
     Proxy
     VPS
     Inne programy PTP
     Ruch mobilny (rozdzielczość ekranu zbyt mała)
     Fałszywy ruch
     Ruch dla identyfikowalne
     Wszystkie wizyty z mniej niż 3 sekundy czas, niezależnie od ich źródła


Zastrzegamy sobie prawo do oznaczania za nieważne dowolny i cały ruch, który możemy znaleźć się fałszywe lub obraźliwe,
w tym, ale nie ograniczając się do wyżej wymienionych nieprawidłowych źródeł.

Wszelkie kwoty zarobione przez nieuczciwych sposobów zostanie potrącona z konta!
Przede wszystkim wiele kont z tej samej osoby i / lub komputera są surowo zabronione!
Nadużywających będą mieli konto usunięte bez uprzedzenia.
Current pay rates per valid visit:
TYPE     LEVEL     PPC
UNIQUE     -     $0.000160
NON-UNIQUE     1st     $0.000080
NON-UNIQUE     2nd     $0.000040
NON-UNIQUE     3rd     $0.000020
NON-UNIQUE     4th     $0.000010
NON-UNIQUE     5th     $0.000005
Total possible earning amount per valid source per day: $0.000315
Unlike other PTP programs which pay only for unique visits globally, we count both unique and non-unique visits per 24 hour period and per user!PŁATNOŚCI dla użytkowników
Użytkownicy mogą żądać wypłaty po ich zgromadził co najmniej $ 2 w swoim koncie.
Płatności są wysyłane ręcznie ciągu 24 godzin od daty żądania za pośrednictwem PayPal lub Payza.

Nie ma systemu polecających. Link z rotatora przyjmują wszystkie strony typu PTC,Manual Surfy jak Np.EasyHits4U

Moja Pierwsza wypłata w parę godzin od Zlecenia
Jakby ktoś chciał się pobawić zapraszam i polecam
Po kliknięciu

w prawym górnym rogu mamy rejestrację

Pozdrawiam i życzę wysokich zarobków
I PAMIĘTAJCIE NIE DAWAJCIE LINKA DO PROMOCJI DO AUTOSURFÓW I TEGO TYPU STRON


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja