Interwrk New Best!! TOOLBAR


NEW TOOLBAR!!
Witam!

Witam wszystkich miłośników toolbarów (Adalertów) i łatwo zarobionych $
Chcę przedstawić Wam dość nową baardzo ciekawą i innowacyjną stronkę, gdzie zarabiamy za pomocą toolbara.
Pewnie pomyslicie, że to kolejna strona gdzie trzeba zainstalować dodatek do przeglądarki i klikać miesiącami, aby zarobić tych parę dolców. NIC bardziej mylnego.Tutaj po zainstlowaniu Toolbara praktycznie i teoretycznie :-) NIC nie robimy nawet zlecać nie trzeba (sami wysyłają tych parę centów CODZIENNIE!!)
Opis ze strony

With so many pay sites out there, why should you use INTER WRK?
    Get paid daily with Paypal – no minimums
    Supports most countries
    No work – anyone can do it!
    No malware loaded
    You pay nothing to join

Unlike our competition, we pay from a few cents to 20 cents USD every day to your PayPal account by noon USA Pacific Time – 7 days a week, 365 days a year absolutely free. There are no minimums. There is NO FEE to join.Get Paid!

What is INTERWRK?
INTERWRK is a toolbar that you load to your Firefox browser. In the background various sites will be visited. There are no clicks, downloads or illegal sites visited at any time.

Co to jest INTERWRK?
INTERWRK jest pasek narzędzi, który można załadować do przeglądarki Firefox (niestety
narazie tylko tą przeglądarkę obsługują). W tle odwiedzi różne strony. Brak kliknięć,
pliki do pobrania lub nielegalnych stron odwiedzanych w każdej chwili.

How do I get free money?
You will load our addon toolbar into your Firefox browser (don't worry we'll walk you step-by-step on installation). As long as you keep the browser open for at least 8 hours a day, you will earn money and see how much you are earning on the toolbar every day.

Jak dostać darmowe pieniądze?
Będziesz załadować powiązane addon do przeglądarki Firefox (nie martw się będziemy chodzić krok po kroku na temat instalacji). Tak długo, jak zachować przeglądarkę otwarte przez co najmniej 8 godzin dziennie, możesz zarabiać pieniądze i zobaczyć, ile zarabiają na pasku narzędzi na co dzień.

Am I guaranteed to make money?
You will start out making anywhere from zero to few cents a day. The longer you keep your browser open and the longer you are with us, the greater your chances are to increase your revenue over time. The important thing is to try to keep your browser open on your computer as often as possible.

(Czy mam gwarancję, aby zarabiać pieniądze?
Zaczniesz się co wszędzie od zera do kilku centów dziennie. Im dłużej trzymasz otwartą przeglądarkę i już jesteś z nami, tym większe są szanse na zwiększenie przychodów w czasie. Ważne jest, aby utrzymać otwartą przeglądarkę na komputerze tak często, jak to możliwe.)

How do I know how much I'm making?
Our toolbar shows you earnings for the day (USA Pacific Time). You can also click on the toolbar to see a breakout of monies earned, and lifetime earnings.

Skąd mam wiedzieć, ile robię?
Nasz Pasek pokazuje wynik za cały dzień (USA czasu pacyficznego). Możesz też kliknąć na pasku narzędzi, aby zobaczyć zarobionych pieniędzy wybuchu i zarobków życiowych.(Narazie chyba funkcja nieaktywna)

Why are you paying me for doing nothing?
You are loading our toolbar to allow us to "ping" some sites as requested by our advertisers (which are hidden and does not impact your browser in any way).

(Dlaczego mi płacić za nic nie robiąc?
Ładujesz powiązane, aby umożliwić nam do "ping" Niektóre strony wymagane przez naszych reklamodawców (które są ukryte i nie wpływają w żaden przeglądarkę sposób) Nic Nie obciąża przeglądarki ani łacza internetowego czy też systemu)

Does your toolbar download files, viruses or slow down my computer?
No to all of the above! We do not download anything to your computer other than a safe Firefox addon - no ZIP files, no executables, no pop-ups, no videos; we don't load viruses, access any personal data - nothing. And you can also remove the toolbar at any time if you wish to be removed from our program.

Czy Twój pasek narzędzi pobierania plików, wirusów lub spowolnić mojego komputera?
Nie do wszystkich wyżej! Nie nic ściągać do komputera innego niż bezpiecznym Dodatek do Firefoxa - żadne pliki ZIP, nie wykonywalne, żadnych pop-up, nie ma filmów; nie załadować wirusów, dostępu do żadnych danych osobowych - nic. I można również usunąć pasek narzędzi w dowolnym momencie, jeśli chcesz być usunięty z naszego programu.

Do I have to work on your program to make money?
No. There is no work involved.

Czy muszę pracować nad swoim programem do zarabiania pieniędzy?
Nie. Nie ma prac.(wszystko za Free!! nic nie robiąc :-) )

I do not live in the United States or Canada. Can I still use your program?
Yes! We welcome international people. Our only restriction is we pay to your PayPal account so you need to be in a country where PayPal is accepted.

Nie mieszkam w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Czy mogę nadal korzystać z programu?
Tak! Zapraszamy ludzi międzynarodowych. Naszym jedynym ograniczeniem jest zwrócić się do swojego konta PayPal, więc trzeba być w kraju, gdzie PayPal jest akceptowana.

Can I use other browsers?
You only need to use Firefox for using our program and it must be on a laptop, computer, or any device that allows Firefox addons to be loaded.

Czy mogę korzystać z innych przeglądarek?
Wystarczy tylko użyć przeglądarki Firefox za pomocą naszego programu i musi być na laptopa, komputera lub innego urządzenia, które pozwala dodatki Firefox do załadowania.

How much can I make?
When you first sign up, it will start out slow ? you might only make $0.01 USD on the first few days. However, the longer you stay with us the greater amount of money you will make.

Ile mogę zarobić?
Podczas pierwszej rejestracji, rozpocznie się powoli? można dokonać tylko $ 0.01 USD na pierwszych kilka dni. Jednak im dłużej pozostać z nami na większą ilość pieniędzy można zrobić (Czyli Od Zera do Milionera )

How do I get paid?
We pay to your PayPal account and we pay all the fees. If you don't have one, go to paypal.com to set one up - it's free. From there you can get a free PayPal ATM/Debit Card, transfer to your bank account, or use any number of other methods.

Jak mogę zarabiać?
Zwracamy się do konta PayPal i płacimy wszystkie opłaty. Jeżeli nie masz, idź do paypal.com jej ustawienia - to nic nie kosztuje. Stamtąd można uzyskać bezpłatną PayPal ATM / karty debetowej, przenieść się do konta bankowego, lub użyć dowolną liczbę innych metod.

You say you pay daily. How quickly after the end of my shift do I get paid?
Typically we pay by 12:00 Noon PST the following day, 7 days a week. This allows us time to verify the tasks that you perform were correct and to notify you if there are any issues ahead of time.

Mówisz, że płacisz codziennie. Jak szybko po koniec mojej zmiany mogę zarabiać?
Zwykle płacimy PST o 12:00 w południe następnego dnia, 7 dni w tygodniu. To pozwala nam czasu na sprawdzenie zadań, które można wykonać, aby były prawidłowe i powiadomimy Cię, czy są jakieś problemy z wyprzedzeniem.

Can you pay me in other ways?
At this time we only support PayPal for payment. We will provide additional payment options in the future.

Można płacić mnie w inny sposób?
W tej chwili obsługuje tylko PayPal płatności. Będziemy dostarczać dodatkowych opcji płatności w przyszłości.

Do you withhold money for taxes?
No, you are an independent contractor and are required to file and pay your own taxes.

Czy wstrzymanie pieniędzy na podatki?
Nie, jesteś niezależny wykonawca i są zobowiązane do złożenia i zapłacić własnych podatków.

Does it cost anything to join?
Absolutely not - it's always free. We never collect any personal information, credit card, bank info, etc.

Czy to coś kosztuje dołączyć?
Absolutnie nie - to zawsze za darmo. Nigdy nie zbiera żadnych danych osobowych, karta kredytowa, informacje bankowe, itp

Can I quit anytime?
Yes, you can quit anytime and we will pay you for any tasks that you successfully performed that day.

Czy mogę zrezygnować w każdej chwili?
Tak, można zrezygnować w każdej chwili i będziemy płacić za wszelkie zadania, które z powodzeniem realizowanych w tym dniu.

Can I use my iPhone or Android to do this work?
Unfortunately you need a Windows or Mac computer to perform this work. A mobile device
(such as iPad, Android, iPhone, etc.) will not support the toolbar that you will need to load to your firefox browswer.

Czy mogę korzystać z telefonu iPhone lub Android do tej pracy?
Niestety potrzebny jest komputer z systemem Windows lub Mac do wykonywania tej pracy.
Urządzenie mobilne (takich jak iPad, Android, iPhone, itp) nie będzie obsługiwać pasek narzędzi, które trzeba będzie załadować do browswer firefox.

How do I get started?
Just click on our Register Now link to get started right away. After you fill out some basic information we'll send you an acceptance email with instructions on how to get started.

Jak mogę zacząć?
Wystarczy kliknąć na naszej Rejestru teraz, aby od razu rozpocząć pracę. Po wypełnić kilka podstawowych informacji wyślemy do Ciebie e-mail akceptacji z instrukcjami, jak zacząć.

Why didn't I get accepted?
The main reason that applicants don't get accepted is because either their IP Address is a proxy (which is not allowed) or you already are enrolled in one of our other sites (such as mxwrk.com, trafficmicro.com, etc.).

Dlaczego nie zostanę przyjęta?
Głównym powodem, że wnioskodawcy nie dostać akceptowane jest, ponieważ albo ich Adres IP jest proxy (co nie jest dozwolone) lub jesteś już zapisany w jednym z naszych innych stron (takich jak mxwrk.com, trafficmicro.com, itp) ,

Why am I not making any money?
You need to keep your Firefox running on your computer at least 8 hours a day to qualify to make money or to increase your revenues over time.

Dlaczego nie czyni żadnych pieniędzy?
Musisz zachować swoje Firefox działa na komputerze co najmniej 8 godzin dziennie, aby zakwalifikować się do zarabiania pieniędzy lub zwiększyć swoje przychody w czasie.

Do you have a referral program?
Yes we do! We will pay you for each signup. Full details are available after you log in and click on the Make More Money tab.


Czy masz program polecający?
Tak! Będziemy płacić za każdą rejestrację. Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu się i kliknij na zakładce, aby więcej pieniędzy.

I started working but now it says I have an invalid IP Address. What do I do?
Your IP may be "roaming" by your Internet Service Provider (ISP). Simply add that IP address to your authorized list in your account section, and you should be fine.

Zacząłem pracować, ale teraz mówi, że mam nieprawidłowy adres IP. Co ja robię?
Twoje IP może być "roaming" przez dostawcę usług internetowych (ISP). Wystarczy dodać, że adres IP do autoryzowanego liście w sekcji Konto i powinno być w porządku

Is this a scam? Will I really receive payment?
This is not a scam but a legitimate opportunity to earn additional cash and get paid every day.

Czy to oszustwo? Czy ja naprawdę ich otrzymania?
To nie jest oszustwo, ale uzasadnione możliwość zarobić dodatkowe pieniądze i zarabiać na co dzień.

This sounds too good to be true.
Actually there are dozens of similar websites that offer the same type of work - the difference with us is we pay every day with the highest payouts and no minimums.

To brzmi zbyt dobrze by mogło być prawdziwe.
Właściwie istnieją dziesiątki podobnych stron internetowych, które oferują ten sam rodzaj pracy - różnice z nas jest codziennie płacimy z najwyższych wypłat i bez minimów.

Teraz w skrócie poprowadzę Was przez Baardzo prosty sposób na zarabianie

Po Kliknięciu w banerek (Dzięki) należy podać Swój nick oraz email oraz hasło.
Po jednym do 3 dni powinniśmy dostać na swoją skrzynke pocztową e-mail z linkiem aktywacyjnym. Następnie ze stronki pobieramy toolbara instalujemu do Firefoksa resetujemy przeglądarkę lub najlepiej Komputer i na tym koniec wystarczy conajmniej 8 godzin dziennie mieć otwarta przeglądarke,aby zarabiać
Na stronie (zakładka Account) należy także wpisać swój email do konta paypala
Pierwszą wypłatę dostaniemy po 2-3 dniach a następne już codziennie oczywiście wszystko zależy od uruchomionej przeglądarki
Moja przykładowa wypłata
Jak ktoś ma pytania służę pomocą gg 1679945Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja